A- A A+

Praktikantordninga

Vi har to tilsetjingsrundar i året, ein i september/oktober og ein i april.

Søknadsfristen er 1 april.

 
Om praktikantordninga
Regjeringsadvokaten tilset kvart år fleire jusstudentar som praktikantar for om lag fem vekers opphald. Dette er ei ordning embetet har stor glede og nytte av, og som studentane også gir uttrykk for at dei set stor pris på.
Praktikantene får høve til å følgje fleire saker ved embetet, greie ut ulike juridiske problemstillingar, samarbeide med advokatane til dømes ved å delta i møte med klient, eller ved å følgje saka i retten. Studentane får høve til å praktisere det dei har lært på universitetet, og det er også ein fin måte å danne seg eit inntrykk av korleis det er å arbeide hjå Regjeringsadvokaten. Fleire av studentane som tidlegare har vore praktikantar, har seinare vorte tilsette som advokatfullmektigar ved embetet.

Når kan du søkje?
Vi har to tilsetjingsrundar i året, ein i september/oktober og ein i mars. Nærare opplysningar om søknadsfristane vil gå fram av annonsar og oppdatert informasjon på heimesida. Som utgangspunkt vil vi i september tilsetje for vinterhalvåret, medan vi i mars tilset for sommarhalvåret (med unntak av juli månad), men begge ”halvåra” kan strekkjast noko ut i tid. Vi prøver å tilpasse praktikantperiodane til eksamensprogramma til studentane, men kan diverre ikkje love bort nokon periodar i forkant. 
Vi publiserer stillingsannonsene i Stud.Jur., Injuria og Jus’t.

 

Kven kan søkje?
Søkjarar bør ha fullført tredje studieår, med gode resultat. Praktikantordninga rettar seg berre mot studentar, ikkje mot dei som har fullført studiet. Studentar som er i avsluttande semester på søknadstidspunktet, vil difor kunne vere uaktuelle.

Korleis kan du søkje?
Vi føretrekkjer elektronisk søknad på Jobbnorge.no: 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/218870/praktikant

Alternativt kan søknad sendast med vanleg post. Postadressa til Regjeringsadvokaten finn du her.

Fleire spørsmål?
Dersom dette høyrest interessant ut, eller du har spørsmål, kan du kontakte vår praktikantansvarlege.

 

Lisa-Mari Moen Jünge
Lisa-Mari Moen Jünge
advokat
22990203
 
 
Omar Saleem Rathore
Omar Saleem Rathore
advokat
22990226
 

 

 

 

  

 

 

FaLang translation system by Faboba