A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...

 

Aktuelt

  • Årsrapport 2019

    Årsrapporten for 2019 ligg nå ute.

    Les mer …
  • Digitale manuduksjoner

    På grunn av de pågående smitteverntiltakene kan ikke Regjeringsadvokaten avholde manuduksjoner for jusstudenter slik vi pleier. Våre advokater har derfor tatt initiativ til et testprosjekt med digitale manuduksjoner.

    Lenke til digitale manuduksjoner

sof

Øvste leiar for Regjeringsadvokaten er regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som etter instruks for Regjeringsadvokaten er utnemnd av Kongen. Elles er assisterande regjeringsadvokat Tolle Stabell, administrasjonssjef Marius Ovesen og fire advokatar med leiaroppgåver, med i leiinga hos Regjeringsadvokaten.

Hos Regjeringsadvokaten arbeider 50 juristar (advokatar og advokatfullmektigar) og 20 administrativt tilsette.

Hovudoppgåvene til Regjeringsadvokaten er å føre rettssaker på vegner av staten, i tillegg til å gje fråsegner om juridiske spørsmål. Klientane til Regjeringsadvokaten er statlege organ, det vil seia regjeringa, departementa og deira underliggjande etatar. Kommune og fylkeskommune er ikkje klientar hos oss. I avgrensa utstrekning kan Regjeringsadvokaten også representere statlege tenestemenn personleg i saker som har tilknyting til tenesteutøvinga.

FaLang translation system by Faboba