A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departement i rettssaker, og gjev råd til regjeringa og departementa i rettslege spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som ein sentral instans med kontor i Oslo under leiing av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les meir ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Historisk seier i EMDs storkammer

    Regjeringsadvokaten har fått medhold i EMDs storkammer for at parallelle administrative og strafferettslige forfølgninger ikke krenker forbudet mot dobbelstraff.

    Les meir …
  • Kjennelse fra Høyesterett i storkammer: Avvisning av erstatningssøksmål reist mot staten

    Et flertall på åtte dommere avviste fremsatt krav om erstatning på det grunnlag at søksmålet var reist i anledning en rettslig avgjørelse, jf domstolloven § 200 tredje ledd.

    Les meir …