A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departement i rettssaker, og gjev råd til regjeringa og departementa i rettslege spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som ein sentral instans med kontor i Oslo under leiing av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les meir ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • De første rettssakene – råd og tips. Foredrag for Yngre advokater 30. januar 2017.

    Les foredraget her.

  • Dom i Høyesterett: Fratakelse av rettslig handleevne, jf. vergemålsloven § 22

    Et flertall på tre dommere kom til at en kvinne som var psykiatrisk pasient skulle fratas rettslige handleevne i økonomiske forhold, inkludert retten til å disponere over arvede midler. Flertallet tolket vergeloven slik at den beskytter mot egne uvettige handlinger,
    uten å differensiere mellom midler som er eller ikke er nødvendige for livsopphold.

    Les meir …