A- A A+

Instruks

Fastsatt ved kgl. resolusjon 9. mai 1962, sist endret ved kgl. resolusjon 18. juli 1997 og ved kgl. resolusjon 21. desember 2000

§ 1.

Regjeringsadvokaten utnevnes av Kongen.

§ 2.

Regjeringsadvokaten skal med de unntak som følger av denne instruks, etter anmodning fra regjeringen eller et departement føre rettssaker (herunder voldgiftsaker) for det offentlige og for offentlige fond og gi uttalelse om juridiske spørsmål.

Regjeringsadvokaten kan pålegges å opptre som agent for Den europeiske menneskerettskommisjon og -domstol. Når regjeringsadvokaten er oppnevnt som agent, skal han utøve de funksjoner som etter Den europeiske menneskeretts­konvensjon med tilhørende regler påhviler agenten. Individklagesaker som agenten mottar, skal forelegges for vedkommende fagdepartement og Utenriksdepartementet. Vedkommende fagdepartement avgjør, om nødvendig etter samråd med Justis­departementet og Utenriksdepartementet, spørsmål om å inngå forlik eller eventuelt bringe en avgjørelse inn til videre prøving. Statsklagesaker som agenten mottar, skal oversendes til Utenriksdepartementet.

Etter uttalelse fra vedkommende fagdepartement kan Justisdepartementet bestemme at regjeringsadvokaten ikke skal arbeide for visse institusjoner eller med saker av en bestemt karakter eller for enkelte særdomstoler. Slik bestemmelse gjelder inntil videre med mindre den uttrykkelig er gjort tidsbegrenset.

Når embetsmenn, tjenestemenn eller andre blir saksøkt eller saksøker på statens vegne eller i saker som har grunn­lag i statstjeneste, plikter regjeringsadvokaten å bistå for så vidt det ikke er i strid mellom embets- eller tjenestemannens og statens interesser.

Regjeringsadvokaten skal ikke utføre arbeid for Stortinget eller for institusjoner under dette.

§ 3.

Regjeringsadvokaten skal ikke drive sakførervirksomhet for egen regning.

§ 4.

Ved regjeringsadvokatembetet skal det være så mange advokater eller sakførere som arbeidsmengden krever. For sakfører bør tilsettingen regelmessig gjøres betinget av at han innen en bestemt frist får rett til å føre saker for Høyesterett.

§ 5.

Ved regjeringsadvokatembetet skal det være så mange fullmektiger som er påkrevd for å føre de mindre viktige saker og gjøre forberedende arbeid for regjeringsadvokaten, advokatene og sakførerne.

§ 6.

Ved regjeringsadvokatembetet skal det være slikt personale for øvrig at embetets kontorforretninger kan bli raskt og forsvarlig utført.

§ 7.

Tilsetting i stillingene etter §§ 4 - 6 foretas av Statsministerens kontor eller den denne bemyndiger på grunnlag av innstilling fra regjeringsadvokaten.

§ 8.

Særlige viktige saker skal i regelen regjeringsadvokaten sjøl ta seg av.

§ 9.

Når særlige grunner tilsier det, kan Regjeringsadvokaten la saker eller enkeltstående rettergangsskritt utføre ved kommisjonær.

[annet ledd oppheves]

§ 10.

I særlige tilfelle kan regjeringsadvokaten og de ved embetet tilsatte advokater, sakførere og fullmektiger tilstås salær av staten utover den faste lønn. Dette gjelder bare når oppdraget har krevd en usedvanlig arbeidsinnsats eller har vært forbundet med et usedvanlig stort ansvar.

§ 11.

Når en sak er avgjort, skal regjeringsadvokaten sende utskrift av avgjørelsen til fagdepartementet og gi uttalelse om det er grunn til å bruke rettsmidler.

§ 12.

Regjeringsadvokaten kan overlate til administrasjonsjefen eller en av embetets advokater å ha det løpende tilsyn med kontor­organisasjonen og administrasjonen av personalet, men ansvaret for disse forhold er alltid hos regjeringsadvokaten selv.

§ 13.

Justisdepartementet gir regler om regnskapsordningen ved regjeringsadvokatembet.

FaLang translation system by Faboba