A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Dom i Høyesterett: Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven – EMKs betydning

    Høyesterett forkastet den avgiftspliktiges anke. Lagmannsrettens dom som opprettholdt en tilleggsavgift på 20 %, ble stående.

    Les mer …
  • Dom i Høyesterett: Foretaksnavnerett

    Vedtaket i Klagenemnda for industrielle rettigheter om at registreringen av foretaksnavnet Pangea Property Partners AS var i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, ble kjent ugyldig av Høyesterett.

    Les mer …