A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departement i rettssaker, og gjev råd til regjeringa og departementa i rettslege spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som ein sentral instans med kontor i Oslo under leiing av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les meir ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Dom i Høyesterett:  Etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse ved kortvarig ekteskap  - betydningen av forutgående samboerskap

    Saken gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse som stadfestet avslag på  dispensasjon fra karensregelen i spkl § 32, 3. ledd

    Les meir…
  • Dom i Høyesterett: Beskatning av fri kost for polske pendlere

    Saken gjaldt spørsmålet om hvordan fordelen av fri kost under arbeidsopphold i Norge skulle verdsettes for polske pendlere.

    Les meir…