A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Dom i Høyesterett: Plenumssak om asyl og om opphald på humanitært grunnlag for asylsøkjarar frå Afghanistan

    Utlendingsnemnda var komen til at ein familie heimehøyrande i Afghanistan hadde grunnlag for asyl ut frå forholda på heimstaden, men avslo søknaden fordi familien kunne visast til trygg internflukt i anna område i heimlandet.

    Les mer …
  • Dom i Høyesterett:  Etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse ved kortvarig ekteskap  - betydningen av forutgående samboerskap

    Saken gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse som stadfestet avslag på  dispensasjon fra karensregelen i spkl § 32, 3. ledd

    Les mer …