A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Gyldigheten av vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven.

    Høyesterett avsa 21. april 2015 (HR-2015-844-A) dom om gyldigheten av vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven.

    Les mer …
  • Årsrapport for 2014

    Rapporten finner du her.