A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Dom i Høyesterett: Beregning av tilleggsskatt

    Saken gjaldt beregning av tilleggsskatt. Spørsmålet var om beregningsregelen i ligningsloven § 10-4 nr. 4 om tidfestingsfeil kom til anvendelse hvor et aksjeselskap hadde unnlatt å oppgi som inntekt sin andel av overskuddet i et indre selskap.

    Les mer …
  • Dom i Høyesterett: Fusk ved avleggelse av universitetseksamen

    Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om annullasjon av eksamen og utestenging i ett semester etter fusk ved avleggelse av eksamen ved Universitetet i Bergen.

    Les mer …